Regulamin

więcej niż rejestrator

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego recorderonline.pl jest firma Seenergy Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000520199, NIP: 522-30-17-939

Adres do korespondencji:
Seenergy Sp. z o.o Ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa

Nabywcą mogą być osoby fizyczne , które ukończyły 18 lat, stale lub czasowo zamieszkałe w Polsce, osoby prawne, lub inne podmioty zdolne do czynności prawnych z siedzibą w Polsce.

§ 1 Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione i przedstawione w sklepie internetowym recorderonline.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Dane o towarach, zawarte w witrynie internetowej sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są informacjami będącymi zaproszeniem do złożenia oferty handlowej zakupu przez Nabywcę.
 3. Wszystkie ceny towarów są wyrażone w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami brutto. Nie obejmują kosztów realizacji zapłaty, pobieranych przez pocztę lub bank od Nabywcy, przy dokonywaniu zapłaty oraz kosztów transportu.
 4. Produkty znajdujące się w katalogu na stronie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 5. Niektóre towary oferowane przez nas mogą być czasowo niedostępne lub posiadać już zamienniki z uwagi na stałą aktualizację witryny. W takim przypadku zostaną o tym Państwo powiadomieni w najszybszym możliwym terminie.
 6. Ceny i warunki zakupu mogą ulegać zmianie, choćby na skutek akcji promocyjnych.
 7. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego określonej oferty zakupu, złożonej przez Nabywcę w zamówieniu w formie dostarczenia drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 5 dni bądź odmowa potwierdzenia, powodują brak dojścia do skutku umowy kupna-sprzedaży.

§ 2 Zamówienia i realizacja zamówień.

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Nabywcę formularza zamówienia.
 2. Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego w ciągu pięciu dni roboczych, po sprawdzeniu prawidłowości jego złożenia, dostępności zamówionego towaru i aktualności warunków sprzedaży pocztą elektroniczną bądź w szczególnych przypadkach Sprzedający telefonicznie zawiadomi o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji z podaniem przyczyny.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia bądź jego odmowy z przyczyn Nabywcy (np: brak adresu mailowego, błędny numer telefonu), będzie ono anulowane w ciągu 5 dni roboczych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia dokumentów potwierdzających tożsamość osób trzecich oraz ich prawo do działania w imieniu Nabywców.
 5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury, bez konieczności uzyskania podpisu.
 6. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie sklepu lub w magazynach producentów.
 7. Zgodny z zamówieniem towar standardowo dostarczany jest w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zostaje wydany po dokonaniu zapłaty ceny towaru za pisemnym pokwitowaniem odbioru wyłącznie Nabywcy lub osobie pełnoletniej, czynnej w miejscu i czasie dostarczenia towaru, którą Nabywca upoważnił do odbioru.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub z innych przyczyn niezależnych od sklepu.
 9. Z chwilą wydania towaru, na Nabywcę przechodzą prawa oraz ryzyka związane z towarem.
 10. Osoba odbierająca towar jest zobowiązana do sprawdzenia, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z udziałem osoby dostarczającej towar.
 11. W przypadku, gdy po potwierdzeniu Sprzedający nie może zrealizować zamówienia, Nabywcy zostanie zaproponowany inny termin dostarczenia, bądź inny towar, zbliżony do zamówionego i w cenie od zamówionego nie wyższej. Nabywca może nie przyjąć zmian i od umowy odstąpić. Wyrażenie przez Nabywcę zgody na takie zmiany stanowi zawarcie nowej umowy kupna-sprzedaży w miejsce dotychczasowej.
 12. Istnieje możliwość realizacji zamówienia produktów nieujętych w naszej ofercie – takie zamówienia wymagają potwierdzenia telefonicznego.
 13. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych, od momentu otrzymania wniosku.

§ 3 Forma płatności oraz dostawa towaru

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie realizowane są na terytorium Polski.
 2. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem spedytora jak i również transportem firmy Seenergy Sp. z o.o.
 3. Odbierający przesyłkę ma pełne prawo do zapoznania się z jej zawartością w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu oraz zgodności dostawy z zamówieniem. Kurier na Państwa życzenie ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. W przypadku uszkodzenia należy spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny stanowiący podstawę rozpatrzenia reklamacji.
 4. Koszt dostawy zależy od formy dostawy, wagi produktu oraz miejsca docelowego, dokładny koszt zostaje określony przez handlowca przy potwierdzeniu zamówienia.
 5. Sklep nie odpowiada za czas dostawy produktu po złożeniu dyspozycji nadania paczki z produktem spedytorowi/kurierowi. Czas ten nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.
 6. Zapłata za towar może nastąpić:
  1. Za pośrednictwem konta PayU.

§ 4 Dowód zakupu

 1. Do każdego zakupionego w naszym sklepie produktu jest standardowo dołączany paragon fiskalny lub na życzenie Nabywcy faktura VAT.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie składania zamówienia podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.
 3. Dowód zakupu lub jego kserokopię należy przechowywać razem z kartą gwarancyjną w razie konieczności skorzystania z wynikających z niej uprawnień pod rygorem nieważności karty gwarancyjnej.

§ 5 Gwarancja i reklamacje

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie shop.seenergy.pl objęty jest gwarancją udzieloną przez dystrybutora, hurtownika lub producenta sprzętu jak i odpowiedzialnością sprzedawcy za wadę towaru trwającą 2 lata od daty zakupu towaru.
 2. Seenergy Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanego sprzętu za pośrednictwem firmy Agdom Serwis – Centrala Powstańców Śląskich 106c/101, 01-466 Warszawa, Tel. 801 000 891, mail: seenergy@agdom.pl
 3. Seenergy Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Jednocześnie zobowiązuje się w razie ich ujawnienia w okresie gwarancyjnym do bezpłatnego usunięcia wad.
 4. Podczas gwarancji ujawniona wada zostanie usunięta w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia telefonicznie pod nr 801 000 891 lub mailowo seenergy@agdom.pl
 5. Sprzęt zainstalowany w miejscu użytkowania jest naprawiany u użytkownika albo w warsztacie serwisowym, jeżeli jest taka potrzeba. Serwis ocenia gdzie najlepiej i najszybciej wykonać naprawę.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Niezgodnej z instrukcją obsługi użytkowania sprzętu;
  2. Niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji sprzętu;
  3. Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych;
  4. Uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi;
  5. Napraw nie dokonanych przez autoryzowany serwis;
  6. Napraw lub wymian żarówek, bezpieczników, filtrów, komina, akcesoriów;
  7. Instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia sprzętu.
 7. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany serwis. Zwracany do naprawy sprzęt musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnianie tych warunków może skutkować nie uznaniem gwarancji.
 8. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 9. Warunki dokonania naprawy:
  1. Wypełniona karta gwarancyjna;
  2. Data zakupu;
  3. Dowód sprzedaży;
  4. Model urządzenia;
  5. Imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, miejsce zamontowania sprzętu.
   Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji. Zgłaszając reklamację użytkownik oznajmia, że zapoznał się i akceptuje warunki oraz postanowienia niniejszej gwarancji.
 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie na podstawie protokołu szkody sporządzonego z dostawcą po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres: shop@seenergy.pl protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Kurier, na Państwa życzenie, ma obowiązek uczestniczyć w komisyjnym otwarciu przesyłki. Brak wymienionego powyżej protokołu skutkować będzie nie uwzględnieniem reklamacji.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy wysłać do Seenergy Sp. zo.o. Al. Jerozlimskie 200, 02-486 Warszawa pisemne oświadczenie. Towar powinien zostać odesłany w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 13. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem iż zwrot pieniędzy nie nastąpi szybciej niż otrzymanie przesyłki ze zwracanym towarem od Klienta.
 14. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się m.in. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe (np: niestandardowy kolor).

§ 6 Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuję, że Administratorem jest Spółka „Seenergy Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: (02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84 )

 2. W celu realizacji umowy zakupu Administrator może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz adres dostawy lub zamieszkania oraz ew. nr NIP w przypadku zakupu przez podmioty prawne.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia, ewentualnych zwrotów, wymiany towarów oraz realizacji usług gwarancyjnych.

 4. Dane kontaktowe i dostawy udostępnione będą firmie kurierskiej, która wykonuje dostawę zakupionego produktu.

 5. Dane osobowe zawarte na fakturach są udostępniane powiązanej biznesowo Spółce Partners Sp. z o.o. w celach ewidencji rachunkowej i księgowej.

 6. Ponadto dane osobowe będą mogły być przetwarzane za zgodą osoby podającej je, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu założenia konta w sklepie internetowym, co może ułatwiać dokonywanie i realizowanie zamówień oraz realizację bezpośrednich działań marketingowych. Dane pozyskane w ww. celu nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 7. Dane osobowe są też pozyskiwane i przetwarzane za zgodą osoby podającej swoje dane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu realizacji zapytań związanych z produktami oferowanymi na stronie www.seenergy.pl za pomocą dedykowanych Formularzy. Pozyskuje się następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres email. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania

 8. Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę internetową.

 9. Osoba podająca dane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres umożliwiający stronom możliwość dochodzenia roszczeń, a dane osobowe pozyskane w celu założenia konta będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Dane osobowe usuwane będą po okresie 12 mies. trwałej bezczynności osoby podającej dane, skutkującej brakiem następnych pytań czy wniosków. W zakresie zagadnień ochrony danych osobowych przetwarzanych w Spółce można zadawać pytania elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego IOD@partnerspol.pl.

§ 7 Uwagi końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość sklepu shop.seenergy.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu shop.seenergy.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep shop.seenergy.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru.